Vážení zákazníci,

od 3. do 8.7.2020 máme  zavřeno. Expedice neudou probíhat. Vašim objednávkám se budeme věnovat až příští týden ve čtvrtek. Děkujeme za pochopení.

Obchodní podmínky

Rejstřík:

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.potrebyzdravotni.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník).

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č.  89/2012 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném a účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

Podnikatelem se rozumí:

  • osoba zapsaná v obchodním rejstříku, 
  • osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění, 
  • osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů, a 
  • osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.

Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů, jakož i předpisy souvisejícími. 

Objednávka a uzavření kupní smlouvy:

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.potrebyzdravotni.cz jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.
Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
Místem dodání zboží je adresa dodání uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.
Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, a jeho následným převzetím.

Fakturu za dodané zboží zasíláme elektronicky v momentě expedice Vaší objednávky.

Reklamace:

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem Internetového obchodu www.potrebyzdravotni.cz a právním řádem platným v ČR. Výměna nebo vrácení zboží je možné pouze v případě vrácení v původním stavu, neporušeném obalu a s veškerým příslušenstvím. Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží, prodávající nejpozději do 10 dnů zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku za hodnotu zboží pouze na předem dohodnutý účet zákazníka.  Zboží v žádném případě neposílejte na dobírku. Nebude převzato.

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží Zákazníkem. Záruční doba pro kupujícího spotřebitele činí 24 měsíců, avšak pro podnkatele, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, činí záruční doba pouze 12 měsíců. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo Zboží v záruční opravě.

Při uplatnění reklamace je nutné doložit:

   • doklad o nákupu zboží (případně kopie)
   • záruční list (i nevyplněný)
   • reklamační list nebo průvodní dopis, kde jsou uvedené Vaše kontaktní údaje a popis závady

Důležité:

Při převzetí zboží pořádně zkontrolujte. V případě, že obal vykazuje známky poškození, uveďte tuto informaci do přepravního listu řidiče.

Zboží vyfoťte v obalu ze všech stran. Reklamaci je nutné nahlásit na info@potrebyzdravotni.cz nejpozději do 2 dnů od převzetí. 

V případě reklamace (poškozeného zboží) budeme potřebovat fotky zboží v obalu. V případě, že je zboží poškozené a bude se řešit reklamace, obal NEVYHAZUJTE. 

Bez fotek zboží v obalu nebudeme moci reklamaci vyřešit ve Váš prospěch.

 

Vrácení zboží*:

V případě, že kupní smlouva je uzavřena prostřednictvím tohoto internetového obchodu, má kupující spotřebitel v souladu s §53 odst.6 Obč. zák č. 40/1964Sb. ve znění pozdějších zákonů právo odstoupit od kupní smlouvy, vyjma výjimky podle § 1837 písm. g) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Pokud dodané zboží a podmínky dodávky neodpovídají objednávce nebo požadavkům kupujícího, je kupující oprávněn nepoužité, nepoškozené, kompletní zboží včetně obalu a veškerého příslušenství spolu s doklady zaslat na své náklady zpět dodavateli ve lhůtě maximálně 14 dnů.  Výjimku tvoří zboží atypických parametrů, zadávané na poptávku nebo zakázku (rozměr, materiál, provedení...atd.), které není v naší standardní nabídce.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 14 kalendářních dnů, nikoliv pracovních, a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží spotřebitelem.

Finanční prostředky budou vráceny co nejdříve, nejpozději vašk do 14-ti dnů od odstoupení od smlouvy. 

Formulář pro odstoupení od smlouvy

*) Poznámka: Výše uvedené ustanovení se nevztahuje na firmy a podnikatele, neboť vztahy mezi firmami se řídí obchodním zákoníkem.

NEOZNÁMENÉ ZÁSILKY A ZÁSILKY ODESLANÉ NA DOBÍRKU NEBUDOU PŘIJATY - děkujeme za pochopení !

Zboží lze vrátit nebo reklamovat u provozovatele dle podmínek reklamačního řádu na adrese:

Zdravotní potřeby
Škrdlovice 277
591 01 Žďár nad Sázavou

Výměna nebo vrácení zboží je možné pouze v případě vrácení v původním stavu, neporušeném obalu a s veškerým příslušenstvím. Zboží na reklamaci posílejte v původním obalu. Dopravce neručí za špatně zabalené zásilky. Výrobce obvykle neuznává záruku u zboží poškozeného při přepravě i když se závada projevila před transportem. Zkontrolujte si proto dodané zboží během přebírání zásilky.

Záruka se nevztahuje na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou, nebo poškozením účinky přepětí v rozvodné síti. Záruka se také nevztahuje na poškození zařízení nadměrným mechanickým opotřebením.

Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

Záruka se nevztahuje na zboží s porušenými ochrannými pečetěmi, informativními nálepkami, sériovými čísly atd. Záruka se dále nevztahuje na poškození, která vznikla: mechanickým poškozením zboží, elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje), používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy kancelářskému prostředí, neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží, zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami, zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.), zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.

 

Výměna zboží 

Výměna zboží na žádost zákazníka probíhá pouze kurýrní službou dle tarifu. Neuplatňují se žádné slevy na poštovné.

 

Práva a povinnosti prodávajícího:

Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující nesplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nebo nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.
Veškeré osobní údaje poskytnuté při odesílání všech formulářů na našich webových stránkách jsou důvěrné (viz. Ochrana osobních dat).

Práva a povinnosti kupujícího:

Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením (odesláním).
Kupující má právo stornovat odeslanou objednávku nebo vrátit zboží do 14-ti dnů od doručení.

Řešení sporů

Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkáchwww.coi.cz.

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat.  

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

Pro vyloučení pochybností žádné ustanovení těchto podmínek nevylučuje možnost spotřebitele obrátit se svým nárokem na civilní soud.

 

Dodací lhůty zboží:

Termíny dodání jsou různé od 2 do 10 pracovních dnů; podle podmínek našich dodavatelů a momentální dostupnosti zboží. Zboží skladem je expedováno během 1 - 2 pracovních dnů . K tomuto údaji je potřeba ještě přičíst dobu potřebnou pro doručení zásilkovou službou. Tyto lhůty jsou pouze orientační a jsou závislé na aktuální dostupnosti zboží. Dostupnost zboží si lze telefonicky nebo e-mailem upřesnit. Pokud nebudeme schopni dodat zboží v obvyklém termínu budeme Vás o tom informovat. Pokud Vaše objednávka nebude vyřízena do 14 dnů od dne objednání kontaktujte nás telefonicky, nebo prostřednictvím elektronické pošty.

Uvedená dostupnost nevyjadřuje dobu  za kterou je zboží u zákazníka, ale dobu v pracovních dnech za kterou nám naši dodavatelé zboží doručí a my jej následně expedujeme. 

Zásilky jsou expedovány až kompletní podle nejdelší dodací lhůty objednaného zboží.

Slevové kupony:

V případě, že je u produktu slevový kupon, je možné na každou objednávku uplatnit pouze jeden kupon. Kupon si musí zákazník sám vypsat a potvrdit při dokončování objednávky hned v prvním kroku. 

Platba benfity Sodexo, Unišek , Ticket a Benefit Plus

V našem e-shopu je možné zaplatit e-tickety společnosti Edenred, Sodexo a Benefit plus. Podmínkou je úhrada celé částky e-ticketem. V tomto případě nevzniká zákaznkovi již žádný nárok na slevu (jako je dárek nebo doprava ZDARMA) . Tyto bonusy budou z objednávky následně odstraněny a poštovné doplněno.

 

Platební podmínky:

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. V případě, že bude prodávajícím nahlášena cena vyšší než je uvedená na objednávce, může kupující novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout. V případě, že je nová, platná cena nižší než je cena uvedená na objednávce, bude zboží kupujícímu dodáno za cenu platnou v okamžiku objednávky.

 

Dodací podmínky a doprava zboží:

!!!!! Zboží pro osobní odběr je nutno objednat přes stránky našeho e-shopu. V prodejně nelze nárokovat cenu z internetového obchodu !!!!

Místem plnění je adresa dodání, kterou kupující vyplnil při odesílání objednávky z našeho internetového obchodu.
Zboží je dopravováno kurýrní službou GEIS a Českou poštou:

 

CENA DOPRAVY:

Kurýrní službou GEIS po ČR...................  0 Kč ( při objednávce nad 2000 Kč, vyjma vyhrazených nadměrných výrobků)

Kurýrní službou GEIS po ČR.................. 110 Kč ( při objednávce do 1999 Kč)  

Balík na poštu.................................... 140 Kč      

Balík do ruky...................................... 150 Kč  

Kurýrní služba do 30 kg na Slovensko.. 220 Kč 

 

Dobírka GEIS......................................... 40 Kč   U kurýra Geis lze zaplatit kartou ( kromě relaxačních křesel )

Dobírka Česká pošta...............................48 Kč

Dobírka na Slovensko.............................60 Kč

Platba e-Ticketem.................................100 Kč

Platba na účet předem je vždy, pokud nevyberete způsob platby : dobírka (zboží bude odesláno po uhrazení celkové ceny za zboží na účet 5391971308/4000, do zprávy pro příjemce uveďte své jmého,VS je uveden v potvrzení objednávky). O způsobu platby budete informováni v e-mailu, který potvrzuje Vaši objednávku.

Výměna zboží na žádost zákazníka probíhá pouze kurýrní službou dle tarifu. Neuplatňují se žádné slevy na poštovné.

V případě matrací a objemných produktů si prodejce vyhrazuje právo změnit způsob dopravy. V takovémto případě je zákazník předem informován e-mailem .

 

Představení dopravců:

 

 

Balíkovou logistiku zajišťuje společnost Geis Parcel CZ s.r.o. Na český trh vstoupila v roce 1994 pod obchodní značkou General Parcel Čechy a dnes patří k předním poskytovatelům balíkové logistiky na národní i mezinárodní úrovni.

• Všechny zásilky vstupující do systému jsou opatřeny čárovým kódem, který je snímán při každé operaci na cestě od odesílatele k příjemci.

• Příslušná informace o zásilce je kdykoliv k dispozici on-line (v reálném čase)

• Průběh přepravy Vašeho balíku můžete sami sledovat na internetu

.... Zásilku si následně můžete po dohodě s řidičem přesměrovat do výdejního místa

• Sledování zásilek Geis

 

Ochrana osobních údajů:

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo  (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: 
1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení, 
2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. 

 

Dotazník Ověřeno zákazníky

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti neodmítnete zasílání našich obchodních sdělení nebo neodvoláte svůj dříve udělený souhlas. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu.

 

Provozovatel a jeho kontakty:

Sídlo společnosti:

Ivona Drdlová, Karlov 63, 59101 Žďár nad Sázavou

Provozovna:

Zdravotní potřeby

Škrdlovice 277
591 01 Žďár nad Sázavou

 

IČO: 756 35 135

telefon: 566 626 220 ( Nezvedáme? připravujeme zásilky. Napište nám. Ozveme se zpět. ) 

Ve dnech 3. - 8.7.2020 zavřeno.

Vedena v živnostenském rejstříku.


JSME PLÁTCI DPHemail: info@potrebyzdravotni.cz

Reklamační řád

Záruční doba a záruční list

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem.

Záruční doba je uvedena u každého zboží v jeho popisu. Pokud k danému výrobku existuje záruční list, tak se z důvodu možnosti vrácení zboží nevyplňuje. Je možné jej nechat dodatečně potvrdit. Pro případnou reklamaci je ale nutné zachovat tento nevyplněný záruční list spolu s daňovým dokladem. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

Zákazníkům, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není záruční doba stanovena občanským zákoníkem. V tomto případě záruční dobu stanovuje konkrétní dovozce zboží do ČR. Záruční doba uvedená na našich stránkách je určena pouze pro spotřebitele, nikoliv pro podnikatele, kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti (nákup na IČ).

Reklamace

V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.

Postup reklamace

Pokud chce zákazník reklamovat zboží koupené v internetovém obchodě Zdravotnické potřeby, kontaktujte nás prostřednictvím kontaktního formuláře,  e-mailem na info@potrebyzdravotni.cz 

Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží.

Vyřízení reklamace

Dodavatel či servisní středisko posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace.

Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní.

 

 

 Naše provozovna slouží pouze jako výdejní sklad. Nejsme obchod. 

 Návštěva je možná pouze po předešlé telefonické dohodě !!!

 

 

        

Péče o zdraví
Aktuality
01.07.2017 - Jak vybrat polohovací křeslo?

Váháte pří výběru křesla? Přečtěte si náš článek, který Vám výběr usnadní. Číst celý článek

Souhlasím

K ukládání nastavení, měření návštěvnosti a správnému fungování webu využíváme soubory cookies. Souhlasíte s jejich užíváním? Více informací